VITAL

Een risicobeoordeling van kruisbesmetting met allergenen wordt uitgevoerd om te bepalen of een waarschuwing voor mogelijke kruisbesmetting nodig is of niet. Een dergelijke waarschuwing wordt Precautionary Allergen Labelling (PAL) genoemd. Met een kwantitatieve risicobeoordeling (in het Engels Quantitative Risk Assessment of kortweg QRA) worden deze risico's berekend en vergeleken met veilige grenzen. Als de veilige grens overschreden wordt, wordt wel een PAL gebruikt (bijv. "kan xx bevatten") en daaronder niet.

VITAL, van het Australische Allergen Bureau, is een voorbeeld van een kwantitatieve risicobeoordeling. Ook de Nederlandse overheid heeft veilige grenzen vastgesteld. Hoewel deze afwijken van die van VITAL is de aanpak en uitvoering van de berekening hetzelfde. Allergenenrisicobeoordelingen worden internationaal steeds meer toegepast. Ook de Ad hoc Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of Food Allergens heeft hierover advies aan Codex Alimentarius gegeven. Zij zijn momenteel bezig om QRA en PAL op te nemen in de Codex Standard voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.

Wat is een VITAL berekening?

Een VITAL berekening is een kwantitatieve risicobeoordeling. Hiermee wordt bepaald of kruisbesmetting met een allergeen een risico vormt. Alleen bij een risico wordt een waarschuwing (PAL) op het etiket gebruikt.

QRA berekening en rekentools

Met een QRA wordt uitgerekend wat de maximale concentratie van een allergeen in het product kan zijn als besmetting optreedt. Deze concentratie kan vervolgens getoetst worden tegen de veilige concentratie, ook wel actiegrens genoemd. Als de concentratie onder de actiegrens blijft, is géén waarschuwing op het etiket nodig. Daarboven is er een risico voor de allergische consument en zal wel een waarschuwing geplaatst moeten worden. De veilige grenzen (zie onder) zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Kruisbesmetting kan zowel optreden in het eigen productieproces als bij de leverancier van de ingrediënten (? in de allergenenlijst van een grondstofspecificatie). Beide besmettingsroutes moeten berekend en vervolgens bij elkaar opgeteld worden.

Onze ervaring leert dat een gestructureerde rekentool de kans op rekenfouten aanzienlijk verkleint. Er zijn meerdere rekentools in omloop, maar er zijn slechts enkele gevalideerde tools beschikbaar:

1. Allergen Risk Calculator (Excel) van Allergenen Consultancy

Deze wordt verstrekt bij advies op locatie en bij de QRA/VITAL training en kan daarna een half jaar kosteloos gebruikt worden. Met deze Calculator kan een risicobeoordeling uitgevoerd worden van kruisbesmetting voor de veertien wettelijke allergenen. De berekening wordt vergeleken met verschillende sets van veilige grenzen, namelijk die van  Nederland (VWS), België (FAVV) waarden, VITAL en FAO/WHO. Voor bedrijven die bij eerdere training of advies al de Calculator hebben ontvangen, is het mogelijk om tegen een kleine jaarlijkse vergoeding een updateservice af te sluiten. Jaarlijks zal dan automatisch een nieuwe licentie toegestuurd worden, evenals nieuwe versies van deze rekentool.

2. VITAL Online van het Allergen Bureau

Hiervan gebruik gemaakt kan worden door het afsluiten van een testabonnement. Daarna kan bij Allergen Bureau een maand- of jaarabonnement worden afgesloten voor gebruik van deze tool. Bij gebruik van deze tool is het belangrijk te weten dat er enkele verschillen zijn ten opzichte van het Nederlandse en Belgische beleid. Deze verschillen zijn:

  • Sulfiet is niet opgenomen in de tool.
  • Geen toetsing van weekdieren vanwege het ontbreken van een reference dose.
  • Puntbesmetting leidt altijd tot een waarschuwing op het etiket.
  • De Nederlandse en Belgische referentiedosissen liggen hoger dan VITAL.

 

VITAL systeem

3. ILSI QRA calculation worksheet

ILSI Europe heeft als onderdeel van Practical Guidance on the Application of Food Allergen Quantitative Risk Assessment (QRA) een eenvoudige rekentool ontwikkeld. Allergenen Consultancy is mede-auteur van dit document. Hiermee kan per allergeen en per type besmetting een berekening uitgevoerd worden. Het geeft dus geen compleet etiketteringsadvies op basis van alle mogelijke kruisbesmettingsroutes, maar gerichte berekeningen zijn wel mogelijk. De Nederlandse en Belgische waarden zijn geen onderdeel van deze tool.

Aanpak VITAL berekening

Een QRA / VITAL berekening start met het verzamelen van data: allergeen eiwitgehalten in producten, recepturen, achterblijvend product in apparatuur etc. Op basis daarvan kan een berekening gemaakt worden. Download gratis ons allergenen sjabloon om de informatie bij leveranciers op te vragen.
Analyses zijn niet het startpunt van een kwantitatieve risicoberekening, maar worden vaak gebruikt om te controleren of aannames correct zijn geweest. Er zijn namelijk veel foutkansen in monstername, analysemethoden en omrekenfactoren (eenheid analyse ten opzichte van allergeen eiwit). Zie ook artikel VMT 2017 - Allergenenanalyse lastig te interpreteren.
Vervolgens kan met behulp van een rekentool, zoals de Allergen Risk Calculator, berekend worden of action levels overschreden worden en een waarschuwing op de verpakking nodig is.

Training of advies nodig?

Allergenen Consultancy is officieel trainingspartner van Allergen Bureau en zelfs de eerste in Europa! Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij behulpzaam zijn bij het toepassen van drempelwaarden en het berekenen van kruisbesmettingsrisico's. Met de training VITAL risicobeoordeling allergenen wordt geoefend met het toepassen en berekenen van drempelwaarden en ga je er zelfstandig mee aan de slag. De training wordt in verschillende vormen gegeven: klassikaal, web-based, in-company, in het Engels en als opfristraining.
Uiteraard kunnen wij ook een QRA opstellen. Dan doorlopen we alle stappen van de QRA aan de hand van de eigen bedrijfsgegevens en vullen we gezamenlijk de rekentool in.

Veilige grenzen (reference dose)

De basis van een allergenenrisicobeoordeling zijn de wetenschappelijk onderbouwde reference doses. Een reference dose is de absolute hoeveelheid allergeen eiwit (mg) die een aanvaardbaar risico op reacties bij een allergische consument oplevert en daarmee als veilige grens gezien kan worden. Het Nederlandse allergenenbeleid is gebaseerd op maximaal 5 procent milde reacties bij mensen met een allergie. Milde reacties vereisen geen medische ingrijpen. VITAL is gebaseerd op de keuze van maximaal 1 procent milde reactie. Daarom liggen deze waarden lager.

Voor elk allergeen is een eigen grens vastgesteld. De reference dose is gesteld in milligram. Afhankelijk van de consumptiegrootte van een product zal de toegestane concentratie (mg per kilo product) anders zijn. Hoe hoger de consumptie hoe lager de veilige concentratie. 

Aan de hand van de reference dose per allergeen kan uitgerekend worden wat de veilige concentratie in het product is. Dit wordt action level genoemd. Wanneer de concentratie allergeen onder deze grens blijft, wordt geen waarschuwing voor kruisbesmetting op het etiket geplaatst. Bij overschrijding van de actiegrens wordt wel een waarschuwing gebruikt, zoals 'kan bevatten'.

LET OP: een reference dose is geen concentratie of ppm (mg per kilo)! Een reference dose moet omgerekend worden naar een veilige concentratie, ook wel action level genoemd.
Hiervoor is een consumptiegrootte nodig. Aan de hand van de volgende formule wordt de veilige concentratie (action level) bepaald:
Action level (mg/kg)=reference dose (mg)/ consumptiegrootte (kilo)   

Consumptiegrootte

Met een kwantitative risicoberekening kunnen actiegrenzen in een product berekend worden. Hiervoor is het nodig om een passende consumptiegrootte voor elk(e) product(groep) vast te stellen. Dit is over het algemeen niet de portiegrootte van het product. Wij helpen graag bij het vaststellen van een passende consumptiegrootte en het berekenen van de bijbehorende actiegrenzen.

Elke consumptiegrootte kent zijn eigen grenzen! Reken dus voor elk product(groep) de bijbehorende grenzen (action level) uit.
Belangrijk: De actiegrenzen/ drempelwaarden zijn uitgedrukt in mg eiwit van het allergeen/kg product.

Veelgestelde vragen VITAL

Bekijk voor antwoorden op veelgestelde vragen over VITAL en de toepassing daarvan ook onze vraag en antwoord pagina.

Vraag en antwoord

Contact opnemenInschrijvencursus VITAL